ซื้อ

S. guianensis
var. guianensis
cv. Ubon stylo

ถั่วสไตโลอุบล (Ubon stylo) เป็นถั่วลูกผสมพันธุ์ใหม่โดยคักเลือกจากศูนย์วิจัยโค กระบือเอ็มบราปา ประเทศบราซิล ถั่วชนิดนี้มีความต้านทานโรคแอนแทรกโนส ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งสูง ลักษณะพุ่มตั้งตรง มีลำต้นและรากที่แข็งแรง ใบเป็นใบประกอบมี 3 ใบย่อย ลักษณะยาวและแคบ ปลายใบแหลม ปลูกโดยการหว่านในอัตรา 1 กก./ไร่

ลักษณะและความสำคัญ

ถั่วสไตโลอุบล (Stylosanthes guianensis var. guianensis cv. Ubon stylo) เป็นถั่วลูกผสมพันธุ์ใหม่โดยคักเลือกจากศูนย์วิจัยโค กระบือเอ็มบราปา ประเทศบราซิล ถั่วชนิดนี้มีความต้านทานโรคแอนแทรกโนส ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งสูง ลักษณะพุ่มตั้งตรง มีลำต้นและรากที่แข็งแรง ใบเป็นใบประกอบมี 3 ใบย่อย ลักษณะยาวและแคบ ปลายใบแหลม เป็นถั่วที่มีคุณภาพดีเพราะโปรตีนสูงประมาณ 16-20% ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งประมาณ 2-3 ตัน/ไร่/ปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ออกดอกในเดือนธันวาคม

ถั่วสไตโลอุบลสามารถเจริญเติบโตได้ในดินหลายชนิด ปรับตัวได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และค่อนข้างเป็นกรด ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีแต่ไม่ทนน้ำท่วมขัง ยังคงเขียวสดในฤดูแล้ง เหมาะสำหรับเป็นแหล่งโปรตีนเสริมสำหรับสัตว์ สามารถตัดหรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มได้

การปลูก

ควรเป็นพื้นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขัง ปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 1 ก.ก./ไร่ โดยการโรยเป็นแถวมีระยะห่างแถว 30 เซนติเมตร หรือหว่านทั่วทั้งแปลงอย่างสม่ำเสมอในแปลงที่เตรียมดินอย่างละเอียดแล้วในช่วงต้นฤดูฝนเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม นอกจากนี้ยังสามารถปลุกถั่วสไตโลอุบลผสมกับหญ้าเพื่อเพิ่มคุณภาพของแปลงหญ้าโดยปลูกเป็นแถวสลับกัน

การใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 25-50 กิโลกรัม/ไร่ ใส่ปุ๋ยหลังจากต้นกล้าอายุ 1 เดือน และควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การให้น้ำ

ในฤดูแล้งควรมีการให้น้ำเพื่อช่วยให้ถั่วมีการเจริญเติบโตและใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ได้ดี

การใช้ประโยชน์

สามารถตัดถั่วสไตโลอุบลให้สัตว์กินหรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มได้ครั้งแรกเมื่อถั่วมีอายุประมาณ 70-80 วัน และตัดครั้งต่อไปทุกๆ 45-60 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดินประมาณ 15-20 เซนติเมตร แต่ไม่ควรตัดหรือปล่อยสัตว์แทะเล็มบ่อยเกินไปในปีแรกเพราะลำต้นและระบบรากยังไม่แข็งแรงพอ

หลังการตัดและปล่อยสัตว์แทะเล็มแล้ว ควรพักแปลงประมาณ 45-60 วัน เพื่อให้ถั่วเจริญเติบโตใหม่และถ้าจะให้ดีควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ด้วย