ซื้อ

Urochloa ruziziensis × U. decumbens × U. brizantha
cv. Mulato II

หญ้ามูลาโท 2 (มูลาโต้/Mulato II) เป็นหญ้าอาหารสัตว์เขตร้อนพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณภาพดีมากให้ผลผลิตสูงกล่าวคือ มีโปรตีนหยาบสูงเฉลี่ย 12-14% และเป็นหญ้าที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีสามารถทนการเหยียบย่ำแทะเล็มและทนแล้งได้ดี ปลูกโดยหว่าน 2 กก./ไร่ หรือปลูกต้นกล้าระยะห่างต้น 50 cm. ระหว่างแถว 80 cm. ควรปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน

คุณลักษณะเด่น

หญ้ามูลาโท 2 เป็นหญ้าพันธุ์ลูกผสมระหว่าง Urochloa ruziziensis × U. decumbens × U. brizantha (เดิม Brachiaria ruziziensis × B. decumbens × B. brizantha) cv. Mulato II ในสกุล Brachiaria ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นโดย CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) รู้จักกันภายใต้ชื่อ “Mulato II” ซึ่งตั้งอยู่ประเทศโคลัมเบีย เป็นหญ้าอาหารสัตว์เขตร้อนพันธุ์ใหม่ ลักษณะทรงพุ่ม ใบมีขนนุ่ม ลำต้นเป็นปล้อง ในช่วงฤดูแล้งยังคงลักษณะเขียวสามากทนแล้งได้ดีมาก

หญ้ามูลาโท 2 เป็นหญ้าอาหารสัตว์เขตร้อนที่มีคุณภาพดีมากให้ผลผลิตสูง กล่าวคือมีน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งสูง คุณภาพโปรตีนหยาบสูงเฉลี่ยถึง 12-14% สามารถปลูกในพื้นที่ดอนดินร่วนปนทรายจัดเป็นหญ้าที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแห้งแล้งได้ดีมาก สามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งใช้เมล็ดพันธุ์หรือหน่อพันธุ์

การนำไปใช้ประโยชน์

การปลูกหญ้ามูลาโท 2 ด้วยเมล็ดพันธุ์ใช้อัตราหว่าน 2 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อหญ้ามีอายุ 60 วัน สามารถตัดหญ้าให้สัตว์กินเป็นครั้งแรกและตัดครั้งต่อไปทุกๆ 30-45 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดินประมาณ 10-15 เซนติเมตร หลังจากการตัดทุกครั้งควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 25-50 กิโลกรัม/ไร่ หรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน หญ้ามูลาโท 2 เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อ ที่สำคัญสามารถทนการเหยียบย่ำและปล่อยสัตว์แทะเล็มได้ดีมาก นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นหญ้าแห้งและหญ้าหมักได้ดี

แปลงหญ้ามูลาโท 2 อายุ 45 วัน
เมล็ดหญ้ามูลาโท 2