บริษัท อุบลฟอเรจซีด จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 สำนักงานใหญ่อยู่ที่ 355 หมู่ 4 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์หญ้าและถั่วอาหารสัตว์เขตร้อนที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปทั่วโลก

ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์นั้น บริษัทฯ มีสมาชิกเกษตรกรที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมหรือเป็นรายได้หลักให้แก่เกษตรกรเหล่านั้นเป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้ว บริษัท อุบลฟอเรจซีด จำกัด ยังทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์หญ้าและถั่วอาหารสัตว์เขตร้อนสายพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อให้ได้พืชอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่ที่ดี มีคุณภาพสูงและเหมาะสำหรับพื้นที่ภูมิภาคเขตร้อน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อุบลฟอเรจซีด จำกัด ให้ความสำคัญอย่างมากในด้านคุณภาพ ความสะอาด ความงอก และองค์ประกอบอื่นๆ ของเมล็ดพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและเป็นมาตรฐานสากล

บริษัท อุบลฟอเรจซีด จำกัด ปัจจุบันนี้มีเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ จำนวน 6 ชนิด คือ

  1. เมล็ดพันธุ์หญ้ามูลาโท 2 (Mulato II grass)
  2. เมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีมอมบาซา (Mombasa guinea)
  3. เมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง (Tanzania guinea / TD58)
  4. เมล็ดพันธุ์หญ้าพาสพาลัมอุบล (Ubon paspalum)
  5. เมล็ดพันธุ์ถั่วสไตโลอุบล (Ubon stylo)
  6. เมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีมูนริเวอร์ (Mun River)