การเลี้ยงปศุสัตว์ให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ เช่น ผลผลิตเนื้อ นม ไข่ที่ดี เป็นต้น ย่อมมาจากการจัดการฟาร์มหรือการเลี้ยงที่ดีด้วย โดยเฉพาะการจัดการด้านอาหารสัตว์หากเลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้าเป็นพืชอาหารหลักแล้วควรจะปลูกหญ้าและถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ดีให้สัตว์กิน เมื่อสัตว์เลี้ยงมีพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีเป็นอาหารหลักก็ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพและผลผลิตของสัตว์ที่ดีตามมา อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนจากการให้อาหารข้นแก่สัตว์ได้อีกด้วย